Motioner 2014 | Sverigedemokraterna i Kumla

Motioner 2014

MOTIONER 2014

Motion om införande av självförsvars kurs för kvinnor i Kumla samt information om våld i nära relationer

2014-12-02
MOTION

Vi läser var och varannan dag om våldtäkter mot kvinnor som sker i vår närhet i Örebro, men även en hel del i Kumla.

Enligt statistiken tillhör Sverige de länder med mest våldtäkter i världen.

Kvinnor är i en utsatt situation även vad gäller våld i nära relationer samt hedersvåld.

Sverige har inte hunnit med utvecklingen från ett nationalistiskt samhälle till mångkultur på så kort tid.

På grund av detta har behovet av stöd till olika grupper förändrats.
Hedersvåld är en del av vardagen för många kvinnor.

Utåt är den polerade ytan som vanligt, men bakom stängda dörrar där ingen annan ser eller hör döljer sig hedersvåld och kvinnoförtryck.

Dessa kvinnor behöver vår hjälp.
En del vet inte hur man går till väga om man lever under förtryck av olika slag.

Kvinnorna är rädda för sitt liv och funderar över vad som skulle hända om de exempelvis kontaktade polisen.

De här kvinnorna behöver någon att lita på, någon att känna tillit till inom myndigheterna för att våga bryta sig loss då mångas liv står på spel.
Vi i Sverigedemokraterna anser att det skall anordnas en tjejkväll som bör hållas minst 1 gång per år.

Där kvinnor från hela Kumla kommun blir inbjudna till att delta i att lära sig om de mest basala delarna i självförsvar.

En del kvinnor vet inte hur man försvarar sig vid t.e.x en våldtäkt där det ibland kan räcka med att skrika för att klara sig ifrån en katastrof.
Personal ifrån Polisen och Socialtjänsten bör finnas på plats för att kort informera om heders relaterat våld och om våld i nära relationer.
Med hänvisning till ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta:
ATT: ta fram samt finansiera en tjejkväll minst en gång per år där ett informationsutskick bör gå ut till alla hushåll vid det första tillfället i Kumla kommun.
ATT: i samarbete med polis och socialtjänst anordna en tjejkväll för alla kvinnor i Kumla kommun.

Där man får öva på dom med basal självskydds delarna vid t.ex. strypgrepp, våldtäktsförsök och andra liknande situationer.
ATT: i samband med tjejkvällen ge information om vad hedersrelaterat våld, våld i nära relationer innebär samt hur man går till väga för att få hjälp.

Det bör finnas personal ifrån Polisen och Socialtjänsten på plats för att skapa en relation med kvinnorna.

För Sverigedemokraterna Kumla / Christian Hjertberg

 

*****************************

 

Motion upprätta trygghetszoner i Kumla kommun

2014-11-24
MOTION

Kameraövervakning i syfte att förhindra brott och öka tryggheten är fortfarande relativt ovanligt i både Sverige och Kumla kommun.

Studier från framförallt Storbritannien, men också USA har påvisat varierande resultat.

Brottsförebyggande rådet som tittat på dessa studier har sammanfattat dem.

Resultatet av kameraövervakning har visat sig minska brottsligheten med 16 procent i genomsnitt.

Vissa typer av brott visar på signifikant förbättring på upp till 51 procent, medan andra brottskategorier uppvisar betydligt mindre förändring.

Det påtalas i rapporten att flera faktorer är avgörande för hur stor effekten av kameraövervakning på en specifik plats blir, t.ex. hur pass väl skyltad platsen är om att området är kameraövervakat, samt hur mycket kompletterande åtgärder man vidtagit i form av bra belysning mm…
En trygghetszon kan t.ex. vara ett tydligt markerat område vid en busshållplats där det framgår att kameraövervakning finns.

På så sätt kan de som inte önskar bli filmade ställa sig utanför detta område.
I Kumla kommun finns flera platser som kan vara lämpliga att övervaka.
• Parker
• Busshållplatser
• Torg
• Utanför nattklubbar
Sverigedemokraterna menar att kameraövervakning kan vara en trygghetsskapande åtgärd om det genomförs på rätt sätt och med bakgrund av ovanstående föreslår vi:
ATT: Kommunfullmäktige uppdrar åt förvaltningen att utreda vilka platser som är lämpliga att övervakas i syfte att öka tryggheten och minska brottsligheten Samt
ATT: Därefter inleda ett pilotprojekt med trygghetszoner.

/ Sverigedemokraterna Kumla

 

*****************************

 

Motion om uppförande av trafikspegel i korsning Östra Drottninggatan/Odengatan

2014-11-24
MOTION

 

Vi i Sverigedemokraterna Kumla har under en längre tid uppmärksammat att det finns ett behov av en trafikspegel i korsningen Östra Drottninggatan/Odengatan.
I det fallet trafikanten åker ifrån Odengatan ut på Östra Drottninggatan är sikten mycket svag till höger i korsningen (riktning mot Statoil). Det här anser vi är en trafikfara.
Vi har även pratat med människor som vittnar om hur de undviker korsningen pga säkerhets skäl, vilket leder till att trafikanter tar omvägar som i sin tur leder till högre belastning på miljön.
Trafikspegeln är tänkt att vara riktad åt öster (samma håll som Statoil ligger), för att på så vis underlätta för trafikanten att på ett säkert sätt kunna fortsätta sin färd mot Västra Drottninggatan (se bifogad bild i bilaga).
Enligt Bertil Ringqvist, planeringsingenjör på tekniska kontoret skulle kostnaden för detta uppgå till ca 1000 kr, inklusive inköp och uppsättning.

Med anledning till ovanstående föreslår vi Kumla kommunfullmäktige besluta

ATT: Ge tekniska kontoret i uppdrag att uppförandet av trafikspegel i aktuell korsning sker snarast möjligast.

För Sverigedemokraterna Kumla
Christian Hjertberg

 

*****************************

 

Motion införande av tiggeriförbud i Kumla

2014-12-02
MOTION

Enligt en undersökning av Novus som TT beställt anser en majoritet av svenskarna att tiggeriförbud skulle vara en bra åtgärd.

Mindre än en fjärdedel är emot ett förbud och på flera håll i landet har såväl Socialdemokrater som Moderater röstat för ett förbud.

Båda dessa partier har vid tidigare tillfällen också helt öppet föreslagit tiggeriförbud, bland annat som ett sätt att slå mot organiserad brottslighet, men även för att det helt enkelt inte är hållbart för människor att tigga på gatorna.
Redan för några år sedan, när vi såg tiggeriet i centrala delarna av Örebro, trodde man inte att det till slut skulle nå ända till Kumla.

Den senaste tiden har tiggeri dock blivit betydligt vanligare och i riksmedia har det inte bara diskuterats i samband med Sverigedemokraternas EU-valkampanj utan även rent generellt eftersom det är ett allvarligt problem.
Varför är det då ett så stort problem? Emellanåt är tiggeriet idag, precis som förr, organiserat av kriminella ligor vilket styrks av både polisen och länsstyrelsen i bland annat Stockholm.

Majoriteten av tiggarna är i själva verket offer för människohandel och tvingas att tigga.

I andra fall är det personer som gemensamt rest till Sverige för att tigga, och då fortsätter ett liv långt utanför arbetsmarknaden och samhället.

Möjligheten för dem att göra detta har bland annat kritiserats av Rumäniens ambassadör som menar att det blir svårare för dem att integrera en utsatt grupp i samhället.

Rumänien är nämligen ett land som årligen får hundratals miljoner i stöd för att integrera just Romer.

Oavsett om de är offer för kriminalitet eller själva har valt det kan det inte fortsätta och det absolut bästa sättet att få stopp på problematiken är att stoppa lönsamheten.
I flera andra länder har man gjort precis det vi Sverigedemokrater vill, man har stoppat lönsamheten i verksamheten, och därmed också stoppat flera kriminella ligor från att verka i dessa länder.

Kumla har redan idag problem med kriminella grupper av olika slag, och när en sorts kriminell verksamhet tillåts fortsätta frodas en annan, det är ett faktum.

Kumla måste vara en föregångskommun och följa den trend som sker i rätt utveckling i andra länder.

Norge har öppnat för lokala tiggeriförbud och i Danmark är det brottsligt att tigga. Även i Nederländerna finns lokala tiggeriförbud.
Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

ATT: Kumla kommun ansöker om att bli en kommun för införande av tiggeriförbud.
För Sverigedemokraterna Kumla / Christian Hjertberg