Vår Politik | Sverigedemokraterna i Kumla

Vår Politik

Vår Politik A till Ö

Partiets principprogram

Partiets olika åsiktsdokument

Partiets Övriga Dokument

Våra viktigaste frågor

 

För övriga sakpolitiska program hänvisas till partiets hemsida

I undersidorna i marginalen till vänster kan du läsa om följande:

Motioner

Motioner är förslag på förändringar eller idéer som ställs till fullmäktige att besluta om. Motion bereds innan den kommer till fullmäktige för beslut, det kan ta alltifrån till nästa sammanträde till över ett år, beroende på motionens innehåll och majoritetens vilja att låta oppositionens motioner gå till beslut.

Interpellationer

Frågor till nämndordförande eller styrelseordförande i kommunalt bolag. Interpellationen skapar till skillnad från den enkla frågan en debatt som alla ledamöter får delta i. Nämndordförande, i praktiken Kommunstyrelseordföranden, är tillåten att delegera besvarandet i en fråga som gäller de kommunala bolagen till styrelseordföranden.

Enkla frågor

Fråga av enkel karaktär som endast skapar debatt mellan frågeställaren och den frågan är ställd till. Man kan ställa en enkel fråga till vilken ledamot som helst.

Yrkanden

På varje ärende har man rätt att yrka, d.v.s. lämna ett annat förslag än tjänsteskrivelsen/kommunstyrelsens beslut. Alla yrkanden ställs mot varandra, i fullmäktige blir dock kommunstyrelsens förslag alltid huvudförslaget.

Reservationer

Alla ledamöter i fullmäktige eller nämnd som deltagit i beslut har rätt att reservera sig. Antingen till förmån för eget yrkande eller skriftligt med en motivering.

JO & JK

JO- Riksdagens ombudsmän granskar hur förvaltningen sköts ute i landet åt den lagstiftande makten – riksdagens. I det kommunala fallet handlar det om att se till att grundlagarna, kommunallagen, offentlighets- & sekretesslagen etc. följs. JO kan inte döma utan endast ”kritisera”, i verkligheten är en sådan kritik dock mycket allvarlig för den juridiske personen, kommunen och den enskilde tjänsteman som berörs av kritiken.

JK – Justitiekanslern ansvarar för tryckfrihetsbrott som innebär allmänt åtal. Det allmänna åtalet är viktigt eftersom ett civilrättsligt mål innebär att den förlorande parten får betala rättegångskostnaderna.

Förvaltningsrätten

Hit kan man om man är medborgare i en kommun överklaga myndighetsbeslut eller beslut i nämnder och fullmäktige om man anser att de strider mot lag, antingen direkt eller indirekt genom att kriterier för hur beslut får tas inte uppfyllts.