Våra lokala Focusfrågor | Sverigedemokraterna i Kumla

Våra lokala Focusfrågor

Lokal politiska focus frågor

Möjligheternas kommun
Politik, näringsliv och kommunikation
Sverigedemokraterna Kumla anser att tröskeln mellan politiker, ansvariga tjänstemän och företagarna i kommunen ska vara så låg som möjligt. När en företagare behöver stöd och hjälp, ska det vara lätt att få den information som behövs för att han/hon ska kunna utveckla sitt företag. Vi vill uppmuntra invånarnas vilja att våga pröva nya idéer och skapa egna företagsprojekt. Vi vill i största möjliga mån avveckla onödig kommunal byråkrati. Likaså vill vi minimera konkurrensen från kommunen gentemot privata och lokala företag.

För att öka sysselsättningen bland unga vuxna behöver vi få fram fler praktikplatser och anpassade ungdomsjobb.

Kumla växer tack vare sitt näringsliv. Vi vill se en levande stadskärna med ett torg som inbjuder till samkväm med en känsla av småstadspuls. På så sätt kan vi främja dagligvaruhandeln, övriga butiker och näringslivet.

Goda tågförbindelser, samt E20, närhet till flygplatsen gör att kommunikationsmöjligheterna både norrut och söderut är och kommer att vara goda i vår kommun. Vägnätet i stort behöver självklart underhållas och i de fall det är kommunens ansvar så anser vi att detta alltid skall ligga som framtida investeringar.

Turism och sevärdheter
Närheten till våra grönområden, vandringsleder och ridleder i Kvarntorp, konst på hög, idylliska villaområden och historiska miljöer gör Kumlas potential stort. Vårt kulturarv och varierande omgivning är unik och något man bör ta tillvara på. I Kumlas innerstad vittnar industrilandskapet, med alla gamla skofabriksbyggnader eller Sannaheds militär område om en historia som i sig kan locka ännu fler människor hit. Kumla sjöpark, vårt fina badhus och barnens nya lekpark är satsningar som vi ser positivt på. Vi föreslår en utökad satsning på fler stora attraktioner för att locka fler turister för ett pulserande och levande Kumla.

En mångfald av kulturaktiviteter skulle kunna rymmas i Navets gamla byggnader och området omkring. Vi vill även ha utökade ridleder då Kumla kommun har en stor mängd hästfolk boende i alla väderstreck. En satsning på en rejäl närliggande ridskola för aktivare fritid hos framför allt unga är något som vi vill erbjuda våra invånare.

Som ett första steg för ett bättre Kumla vill vi bland annat arbeta för att få igenom följande förändringar:

 • ✔  Skapa öppnare mindre stelbenta förutsättningar för regelbundna samtal mellan näringsliv och politiker
 • ✔  Öka satsningen på rådgivning och stöd för företagare
 • ✔  Förbättra marknadsföringen av kommunen och dess verksamhet och företag
 • ✔  Motverka kommunal konkurrens gentemot privata företagare
 • ✔  Utöka ridledsnätet samt bereda väg för en ridskola gärna i anslutning av kommunens ridleder
  ✔  Stödja och stimulera kulturella yttringar för både ung och gammal och deras projekt, gärna i anslutning till Navets gamla lokaler

De yngsta är vår framtid
Vi vill ha en utökad barnomsorg med fler allternativ för Kumlas familjer. Dagbarnvårdare i hemmiljö, mindre dagisgrupper och vi vill även att valmöjligheten för Kumla familjer som vill stanna hemma själv med sina små de första åren skall finnas.

Som ett första steg för ett bättre Kumla vill vi bland annat arbeta för att få igenom följande förändringar:

✔ Vi vill ha fler barnomsorgs platser
✔ Öppna upp för dagmammaverksamhet
Införa Vårdnadsbidrag

En kunskapsinriktad och trygg skola
Grundskolan
Sverigedemokraterna anser att skolan har ett mycket viktigt kunskapsuppdrag och ett stort ansvar att förmedla förståelse för hur vårt samhälle är uppbyggt. Skolan ska dessutom förmedla respekt för vårt kulturarv och för vår historia. Det svenska språket, våra traditioner, normer och värderingar är byggstenar som utgör grunden för ett tryggt och stabilt samhälle. Vi ser det som mycket viktigt att skolan lär ut begreppet demokrati och dess verkliga innebörd. Samarbete, kamratanda och ärlighet är viktigt att premiera. Betyg i uppförande och ordning är av denna anledning på sin plats.

Det måste råda ordning och arbetsro i skolan. Skollagen ska respekteras av alla parter och alla elever ska få känna sammanhållning, trygghet och aldrig behöva utstå mobbning eller annan form av trakasserier. Eventuella mobbare måste utredas och snarast omplaceras till en annan skola om konflikten inte går att lösa. I svåra fall kan avstängning bli aktuellt under utredningstiden. Elever som sköter sig ska kunna studera och lära sig saker i en lugn miljö, utan att bli störda av stökiga elever.

Vi ser vikten av en god ökad personaltäthet genom att satsa på fler tjänster samt att använda och utveckla det så kallade ”Klassmorfarsystemet” eller liknade system. Närvaron av trygga vuxna har visat sig förebygga oro och stök. Kan vi öka kontakten mellan generationerna och samtidigt skapa lugn i klasserna och på skolgården?

Modersmålsundervisningen bör samordnas och centraliseras så länge den är lagstadgad. Detta för att minska kostnaden för kommunen. Den typen av undervisning bör inte vara skattefinansierad på förskolenivå. Det finns mycket god lärarkompetens i våra skolor, men lärarna behöver högre lön, mer respekt, arbetsro och framförallt avlastning. Likaså anser vi att det är lärarna, snarare än politikerna, som vet bäst hur undervisningen bör skötas för att fungera. Ge dem de verktyg som de behöver. Vi ska inte spara på våra unga som är vår framtid.

Gymnasieskolan och vuxenutbildningen
I vårt Kumla stimuleras elever att studera vidare efter grundskolan och de ska även då kunna räkna med lugn och ro samt ett gott studieklimat. Lärarna måste få möjlighet att sköta sitt uppdrag på allra bästa sätt och eleverna har rätt till en kunskapsförmedling med kvalité. En satsning på läs- och skrivutveckling, även på gymnasienivå, är nödvändig eftersom många elever inte kan läsa eller skriva tillräckligt bra för att kunna klara sina gymnasiestudier.

En ökad satsning på matematik behövs också. Kommunala skolor ska garantera en rättvis bedömning vid prov genom att de lämnas in anonymt och rättas av en lärare som inte känner eleverna vars prov de rättar.

En ökad studie- och yrkesvägledning är ett utmärkt sätt att höja elevernas motivation. Vi vill också satsa på fler lärlingsutbildningar, praktikplatser och utbildningar direkt knutna till näringslivets behov. Både praktiska och teoretiska begåvningar är till nytta. De som gått en mer praktisk utbildning ska ha rätt att läsa in en högskolebehörighet senare i livet. Alla vägar ska vara öppna, eftersom vårt mål är en välutbildad befolkning i samklang med arbetsmarknadens behov. Samtliga gymnasieelever ska erbjudas möjlighet till en teoriutbildning för B- körkort för att ytterligare kunna svara upp till arbetsmarknadens behov.

Vuxenutbildningen och en välfungerande SFI-undervisning har också en mycket viktig roll att fylla. Här vill vi ställa större krav på resultat och premiera de utbildningar där elever snabbt och effektivt lär sig svenska och därmed ökar möjligheten till jobb. Samarbete mellan näringslivet och olika utbildningar är enligt Sverigedemokraterna nyckeln till framgång.

En annan är att skapa bra förutsättningar för kommunens medborgare att kunna starta nya företag. Utbildning i nyföretagande samt ett större kommunalt ansvar för etablering och uppstart, till exempel via Nyföretagarcentrum, ser vi som ett måste. Vi vill också möjliggöra studier genom öppna upp för utbildningar via Universitetet.

Som ett första steg för ett bättre Kumla vill vi bland annat arbeta för att få igenom följande förändringar:

 • ✔  Höja lärarlönerna och ge lärarna fler befogenheter
 • ✔  Avlasta lärarna genom att anställa fler riktade kompetenser i skolan
 • ✔  Skapa fler praktikplatser och se över möjligheten till öppen utbildning via tex Universitet
 • ✔  Utreda möjligheterna för en rättvisare och mer likvärdig betygsbedömning
 • ✔  Införa skriftliga omdömen i ordning och uppförande
 • ✔  Aktivt satsa på ung företagsamhet

En ålderdom att se fram emot
Vi prioriterar våra äldre
I Sverigedemokraternas Kumla vill vi att våra äldre ska få den vård de behöver, utan långa väntetider. Det ska inte vara ett straff att bli gammal. Kommunen ska visa sin uppskattning för den viktiga insats den äldre generationen gjort för vårt samhälle, genom att erbjuda våra äldre en värdig ålderdom.

Kumlas äldreomsorg ska präglas av god service, trygghet och en möjlighet för våra äldre att njuta av livet fullt ut, även på ålderns höst. Genom inrättandet av en äldreombudsman önskar vi säkerställa att alla seniorers önskemål och synpunkter kring kommunens arbete skall tas i beaktande.

De äldres önskemål om att få plats på ett äldreboende eller att få bo kvar i sin hemmiljö ska respekteras och kommunen ska inte kunna sära på ett par som levt ihop under många år. Det är ovärdigt ett samhälle att acceptera en sådan sak och dessutom riskerar detta förfarande att skapa onödig stress och oro hos redan svaga personer.

I ett flertal kommuner erbjuds tex ”vårdhundar” inom äldreomsorgen för att bla minska ensamhet. Detta ses som ett bra redskap för att förbättra både hälsa och livskvalitet. Hundarna skapar trivsel och glädje, och upplevs av många som ett mycket värdefullt sällskap. Likaså är det en självklarhet för oss att trygghet garanteras genom sprinklersystem i samtliga boenden och att hälsan kan bevaras genom lättillgängliga aktivitetsparker och dagliga utevistelser.

Många äldre äter idag många olika sorters mediciner, någonting som påverkar deras hälsa och livskvalité. Desto fler olika mediciner som äldre tar, ju större är risken för över- eller felmedicinering, vilket vi ser mycket allvarligt på. Kommunen bör säkerställa att kontroller över äldres medicinering sker regelbundet.

God och näringsriktig, varm och aptitlig mat ska serveras till alla äldre, även de som bor kvar hemma och är beroende av hemtjänsten. De äldres matvanor ska respekteras och de rätter som serveras ska bestå av den mat som de efterfrågar. Vi ser positivt på lättillgängliga tillagningskök vid våra äldreboenden och vill naturligtvis servera mat som är ekologisk samt närproducerad. Självklart ska maten framställas så att djur eller natur inte tar onödig skada. Vi lägger mycket stor vikt i äldres matfråga då den utgör en enormt central del av en människas liv.

Moderna och kostnadsfria trygghetslarm och subventionerade halkskydd är också viktiga frågor för oss, för att möjliggöra och garantera ett fritt liv, även efter pensionen. Vi värderar valfrihet för alla, och förespråkar därför LOV, lagen om valfrihet, tillsammans med en ”ut och gå-garanti” inom äldreomsorgen. Ingen ska behöva sitta inne månader i streck p.g.a. att man saknar någon att gå ut tillsammans med. Vi Sverigedemokrater förstår att man ibland måste spara, men vi går inte med på att spara på seniorer. Vi är positiva till det nya äldreboendet och ser inget negativt i att det även kan drivas i privat regi.

Krafttag mot brottslighet riktad mot äldre
Sverigedemokraterna ser med fasa på hur rån och våldsbrott i allt högre grad drabbar den äldre generationen. Samhället ska skydda sina medborgare och vi vill arbeta för framtagandet av ett trygghetsprogram. Trygghetsprogrammet kan öka förståelsen för vilka trygghetsskapande insatser som är relevanta för samhället i sin helhet och samtidigt för specifikt utsatta grupper.

Som ett första steg för ett bättre Kumla vill vi bland annat arbeta för att få igenom följande förändringar:

 • ✔  Anlita en äldreombudsman
 • ✔  Införa LOV inom äldreomsorgen
 • ✔  Ta fram ett trygghetsprogram för att bekämpa brott och övergrepp mot äldre
 • ✔  Behålla och utöka befintliga träffpunkter samt öka antalet vårdplatser och seniorlägenheter
 • ✔  Inrätta tydliga värdighetsgarantier
 • ✔  Kvalitetssäkra mat och omsorg

Hållbar utveckling av bostäder och fastigheter
Hemmet, en viktig del av vår identitet
Sverigedemokraternas bostadspolitik grundar sig på att skapa förutsättningar för människor att bo och leva i de bostadsformer som passar den individuella livssituationen bäst. I vårt Kumla ska det finnas bostäder för alla oavsett inkomst och livssituation. Balansen mellan olika bostadsformer är viktig för ett välmående samhälle. Vi anser således att tillgången på bostäder, i så hög utsträckning som möjligt, ska matcha de behov som finns i vår region. Alla samhällen mår bäst av att innevånarna känner gemenskap och samhörighet. Grunden för denna känsla börjar i vårt bostadsområde och i vår bostad. Att trivas med sitt boende ser vi som en viktig del av vår identitet.

Vi anser att en expansiv bostadsmarknad behövs för att locka såväl studenter som nya företag samt för att få entreprenörer att etablera sig i Kumla. Med ett välbyggt utbud av hyresbostäder kan flexibiliteten öka, vilket främst gynnar de som är nya på bostadsmarknaden, men även personer som flyttar dit jobben finns. Med en generös politik för de som önskar etablera sig här och utveckla nya områden, bör kommunen bli effektivare på förbereda byggklara tomter för de som vill bygga egna hus. Dessutom ska det finnas insatsboende för de som önskar köpa sig en bostadsrättlägenhet eller hus. Kumlas framtida utveckling kräver därför ingen acceptans för bostadsbrist eller vanskötsel av kommunens befintliga fastigheter. Kumlas invånares behov av bostäder ska alltid prioriteras och vi motsätter oss därför uthyrning av bostäder till exempelvis Migrationsverket, så länge vi har en bostadsbrist i kommunen.

Förbättrad styrning hos kommunens bolag
Kumla kommunala hyresbolag Kumlabostäder äger idag hundratals bostäder där hyresgästerna tillsammans betalar mångmiljonbelopp till kommunen. Vi önskar se över bostadsköerna som är onödigt långa och utifrån dem planera för mer bostäder.

En demokratisk fastighetsutveckling
Arbetet med att skapa nya byggklara tomter måste effektiviseras och demokratiseras. I nuläget läggs inte sällan fokus på fel projekt, som ofta hamnar i processer, med förlängda handläggningstider och höga kostnader som följd. Genom att redan på ett tidigt stadium välja att lägga resurserna på rätt områden, skapas fler nya bostadsområden på kortare tid och till lägre kostnader. Idag är bostadsmarknaden ofta kopplad till den rådande och snabbt föränderliga verklighet, där man allt oftare jobbar på en ort och bor på en annan. Detta kräver en bättre planering som sträcker sig längre än till kommungränsen. Byggklar mark måste överlåtas till byggherrar och lagen om offentlig upphandling ska alltid följas för att motverka ökade kostnader. Vi önskar likaså att kommunen tar större hänsyn till de redan boende, i ett område där nya fastigheter ska uppföras. I vårt Kumla värnar vi likaså tillgänglighet för alla, även funktionsnedsatta, vilket ska synas i samband med stadsplaneringen.

Som ett första steg för ett bättre Kumla vill vi bland annat arbeta för att få igenom följande förändringar:

 • ✔  Att kommuninvånarnas bostadsbehov alltid ska prioriteras
 • ✔  Att hyror ska återinvesteras i fastigheterna
 • ✔  Skapa högre attraktivitet i bostadsområdena genom blandade boendeformer
 • ✔  Upprätta en mer demokratisk byggprocess där berörda får komma till tals
 • ✔  Följa kravet på offentlig upphandling

Trygghet i vår kommun
Social utsatthet, droger och hemlöshet
I Sverigedemokraternas Kumla tar vi hand om alla kommuninvånare, även de som av olika anledningar hamnat längst ner på samhällsstegen. Vi vill ha en rättvis kommun för de svaga och utsatta. Förmåner eller likväl skyldigheter skall gälla alla. För oss är människors välbefinnande av yttersta vikt. Därför vill vi se en socialpolitik som står upp för de som verkligen behöver samhällets stöd. På riktigt. Ideella verksamheter som exempelvis Kyrkans verksamhet utgör en bra grund att stå på för att ge de allra sämst lottade möjlighet till ett värdigare liv.

Det är vanligt att man glömmer att hemlöshet faktiskt är ett bostadsproblem och därför kan något så enkelt som en egen bostad lösa andra sociala problem så som kriminalitet, arbetslöshet och/eller missbruk. Som en följd av detta stödjer vi liknande projekt som ”Bostad först”, där socialt utsatta människor får en ny chans att komma in i samhällsgemenskapen igen.

I Kumla har stadsbilden förändrats radikalt det senaste året. Antalet EU-migranter som tigger på våra gator har drastiskt ökat. Oavsett om man frivilligt valt att tigga eller om orsaken är människohandel, anser vi det vara ohållbart att acceptera en sådan utveckling. Det är ovärdigt både tiggarna, kommuninnevånarna och kommunen i sin helhet. Denna situation leder inte till något gott om det tillåts fortsätta.

Vi förespråkar därför ett lokalt tiggeriförbud och ser gärna att kommunen utarbetar ett förslag om samarbete med tex Rumänien. Som ska fokusera på tiggarnas situation i sitt hemland och hur vi kan säkerställa trygghet i deras hemländer samt förhindra dem att komma hit i framtiden. Ett sådant samarbete kan med all säkerhet resultera i något positivt för alla parter.

Förebygga och stoppa kriminalitet
Det finns en koppling mellan ökad brottslighet och dålig ekonomi, men det är dock mera komplext än så. En ökad kriminalitet beror på flera faktorer och då spelar såväl samhörighet med omgivningen, som utbildning en stor roll. Det är ytterst viktigt att tidigt ta tag i trender som pekar på att fler människor hamnar snett. Vi ska aldrig acceptera eller normalisera utanförskap. Utan en stark gemenskap, riskerar vi få parallella samhällsstrukturer vid sidan av majoritetssamhället, vilket på sikt kan vara rent förödande för kommunen. I ett segregerat samhälle blir tryggheten automatiskt åsidosatt, inte minst då tilliten invånarna emellan tenderar att minska.

I ett tidigt stadium ska personer som är på väg i fel riktning få det stöd som behövs för att själva bygga ett bra och hederligt liv, genom bland annat tidiga insatser från berörda myndigheter. I tidig ålder ska man få reda på vilka konsekvenser det får att välja ett liv i kriminalitet. Polisen och de som arbetar med att förhindra brott ska få stöd genom att kommunen tar över delar av de administrativa uppgifterna. Likaså värderar vi stöd till frivilligorganisationer så som KRIS och nattvandrarföreningar högt samt önskar satsa på gemenskapsinriktade projekt.

Den mycket väl fungerande avhopparverksamhet som vissa kommuner har anser vi bör kopieras. Vi är övertygade att om vi erbjuder de rätta verktygen så kan berörda myndigheter göra Kumla till en föredömes kommun avseende låg kriminalitet. Vi önskar likaså att kommunen bör uppmärksamma de som visar civilkurage och gör något gott.

I vårt Kumla kan vi inte heller acceptera det växande problemet med hedersrelaterad brottslighet. Alla fall då det finns en misstanke om hedersrelaterad brottslighet ska anmälas, och kommunens personal ska vara upplyst om sådant som kännetecknar den typen av problematik.

Som ett första steg för ett bättre Kumla vill vi bland annat arbeta för att få igenom följande förändringar:

 • ✔  Se ett ökat stöd till frivilligorganisationer som förhindrar och förebygger brott
 • ✔  Se en ökad samverkan mellan kommun och polis för minskad byråkrati
 • ✔  Inrätta ett civilkuragepris, inrätta kamerabevakade trygghetszoner
 • ✔  Starta ett samverkansprojekt riktat mot unga för att förebygga brott
 • ✔  Ta fram ett trygghetsprogram och en trygghetspolicy för kommunen

Miljöinriktat, djurvänligt och attraktivt Kumla med en levande landsbygd
Bevara och utveckla miljön
Vi värnar våra parker och rekreationsområden. Vi ser dessa som en del av Kumlas unika charm. I samband med att en kommun växer är det ofta tal om förtätning av de centrala delarna, på gott och ont. Vi ser värdet av en grön stadsutveckling, där mer attraktiva områden ska ses som en styrka snarare än en belastning. Det är en investering för hela Kumla och omöjliggör inte en satsning på en fortsatt växande stad. Vårt fina läge vid Kumlasjön och slättens vidder gör att det finns många fler attraktiva oexploaterade platser att bygga på än just stadskärnan.

 

En grönare utveckling är avgörande för kumlas framtid, där det finns goda möjligheter för människor att källsortera och återanvända. Vi står bakom alla åtgärder som förenklar för medborgaren att vara miljövän. Vi är positiva till tanken att Kumla ska ha en egen biogasanläggning och ett utbyggt nät för miljöfordon. Vi är likaså positiva till ett miljövänligt resande, utan att försvåra för bilismen, och motsätter oss därför ytterligare farthinder samt hastighetsbegränsningar.

Att använda läsplattor inom kommunens verksamheter börjar äntligen bli verklighet, vilket resulterat i en avsevärt mycket lägre pappershantering vilket är en mycket positiv utveckling för miljön. Vi önskar fortsätta med en utveckling av ett mer IT-inriktat och modernt system, genom hela kommunens verksamheter, utan att kvaliteten inte hotas. Likaså önskar vi se till hela kommunen och satsa på ett tillgängligt bredband i hela Kumla.

Djurskydd på riktigt
Vi nöjer oss inte med enkla mål om närproducerad, ekologisk mat och Fairtrade-märkning. Vi vill nå långt, genom att garantera att ingen mat som serveras inom kommunens verksamheter kommer från djur som blivit uppfödda eller slaktade på ett sätt som strider mot svensk lag. Vi förespråkar närproducerad mat av hög kvalitet. Likaså önskar vi ta tag i dagens oacceptabla nedskräpning av vår natur, för att skydda vilda djur, husdjur och oss själva.

Vi tar alltid hänsyn till djuren och omgivningen i samband med nybyggnation av exempelvis vindkraftverk. Genom att verka för att en djurskyddspolis inrättas i länet hoppas vi kunna skapa en av Sveriges djurvänligaste kommuner.

Som ett första steg för ett bättre Kumla vill vi bland annat arbeta för att få igenom följande förändringar:

 • ✔  I Säkra upphandlingen av närproducerad mat till kommunens kök samt se till att svensk djurskyddslagstiftning följs i samband med inköp till kommunens verksamheter
 • ✔  Verka för inrättandet av en djurskyddspolis i länet
 • ✔  Bevara centrala grönområden och utöka möjligheten till fler returstationer genom att bland annat sätta upp fler pantbehållare och fimptunnor i Kumla
 • ✔  Bygga infrastruktur för elfordon och möjliggöra enklare sätt att ta sig fram i kommunen

Gemenskap och sammanhållning istället för segregation och mångkultur
Gemenskap och sammanhållning
Vi Sverigedemokrater kan inte vara nog tydliga med att vi tror på öppen svenskhet och att vi är emot alla former av rasism. Vi kan inte heller vara nog tydliga med att dagens invandringspolitik och vurm för mångkultur är en av samtidens största ödesfrågor. Denna fråga påverkar nästan samtliga politikområden och tyvärr splittrar den vårt samhälle.

För oss är det självklart att konsekvenserna av mångkulturalismen ska blottas för Kumlaborna. Vi vill åstadkomma detta genom att ge kommunen i uppdrag att årligen ta fram ett så kallat mångkulturellt bokslut. Vi tror på ett samhälle där alla människor, oavsett ursprung, känner en stark gemenskap, där ingen form segregation och eller utanförskap existerar. De människor med ursprung från ett annat land, som kommit till Kumla och blivit svenska medborgare, ska välkomnas och få känna stolthet över sitt svenska medborgarskap.

Till dess att de personer i Kumla, som invandrat från ett annat land, får en rimlig chans att assimileras in i samhället, motsätter vi oss avtal med Migrationsverket om flyktingmottagning. Istället vill vi att Kumla kommun verkar för att en mer rimlig migrationspolitik förs på nationell nivå, där man respekterar kommunernas olika bekymmer kopplade till den ansvarslösa migrationslagstiftningen.

För att underlätta anpassningen för nyanlända är vi positiva till olika former av fadderverksamheter, som syftar till att den nyanlände erbjuds en social kontakt med någon som känner samhället väl och som kan ge råd, hjälp med språket och enklare samhällsorientering.

Religion och kultur
Vi motsätter oss fullskaliga moskébyggen i kommunen och anser inte att vi ska lägga skattepengar på sådant som tenderar breda väg för hat och värderingar som inte går att förena med vår grundlag eller demokrati. Vi ser religionsfrihet som en mycket viktig del av samhällsbygget och vill inte förvägra någon sin tro, så länge det inte påverkar andras frihet. Religionsfrihet innebär likaså frihet från religion. Detta även om religiösa inslag som är relaterade till vårt kulturarv har en särställning i vårt land på grund av vår historia.

Vårt kulturarv är oerhört viktigt att ta tillvara just eftersom det skapar gemenskap och sammanhållning på ett unikt sätt. Vår gemensamma kultur och dess olika uttryck förenar människor och generationer med varandra. Av den anledningen vill vi inte bara tala om vår historia och vårt kulturarv, utan även satsa på att bevara dessa genom införandet av en kulturarvsfond.

Som ett första steg för ett bättre Kumla vill vi bland annat arbeta för att få igenom följande förändringar:

✔  Inrätta en fadderverksamhet för nyanlända för bättre anpassning
✔  Säga nej till samtliga indirekta eller direkta avtal med Migrationsverket om kvoterat mottagande
✔  Förhindra byggen av fullskaliga moskéer

✔  Årligen ta fram ett s.k. mångkulturellt bokslut för Kumla kommun
✔  Inrätta en kulturarvsfond samt lyfta fram vår historia genom konstprojekt, utställningar och marknadsföring
✔  Förhindra att skattepengar går till sådant som splittrar samhället eller verkar för våldsförhärligande eller odemokratiska värderingar

Demokrati på riktigt
Medborgarinflytande och den kommunala organisationen
Vi Sverigedemokrater tror på ett samhälle där makten är så nära folket som möjligt. Även om det är val vart fjärde år måste vi hela tiden se till att grunderna för demokratin efter levs. När rösterna är färdigräknade är det majoriteten som bestämmer, men det betyder inte att oppositionen inte ska ha något att säga till om, tvärt om.

Självfallet ska stora beslut förankras väl. I många fall förespråkar vi därför lokala folkomröstningar, i de fall då det inte är befogat anser vi det vara oerhört viktigt att beslut tas i det offentliga rummet. Vi är emot all form av kvotering eller så kallad, positiv särbehandling, då vi strävar efter jämlikhet och samma villkor för alla kommuninvånare. Detta är en central del av vår ideologi. Vid tjänstetillsättning ska kompetens vara avgörande för att en arbetssökande får jobbet. Det som inte får vara avgörande är just de faktorer som man inte kan förändra.

Vi ser det som en självklarhet att samtliga invalda partier ska få insyn i kommunens olika organ, så som kommunstyrelsen och de kommunala nämnderna. Vi anser även att de ledamöter som lagt en motion ska få möjligheten att argumentera för och försvara motionen under dess beredning. Vi eftersträvar att hela den kommunala organisationen ska vara en så öppen process som möjligt. Vi ser en framtid med mer transparens och likvärdig insyn i de kommunala organen oavsett partistorlek. Detta i syfte för att demokratin inte skall urholkas.

Sverigedemokraterna tror att fler kommuninvånare skulle kunna delta i bygget av vår kommun. Genom införandet av demokratidagar och god upplysning om hur den lokala politiken fungerar, är vi övertygade om att intresset för politiken kan öka. Vi vill dessutom komplettera dagens medborgarförslag med så kallade e-petitioner, vilket möjliggör ett mer aktivt engagemang hos kommuninvånarna. I våra skolor ska demokratibegreppet och dess verkliga innebörd vara en central del av undervisningen.

Sverigedemokraterna ser med oro på den acceptans som i många fall råder gentemot politiskt våld och hot mot förtroendevalda. Vi tolererar vare sig direkt odemokratiska företeelser eller sådant som riskerar att försvåra det politiska samtalet, inom ramen för det demokratiska samhället. För oss är det helt oacceptabelt att projekt, organisationer eller privatpersoner, som verkar emot demokratin och yttrandefriheten, får ta de av offentliga medel.

Som ett första steg för ett bättre Kumla vill vi bland annat arbeta för att få igenom följande förändringar:

✔  Införa samma rätt till insyn för alla partier i kommunens styrelser och nämnder i form av tex insynsplatser samt yttranderätt för motionärer i samband med tex beredning av ärende 
✔  Införa fler lokala folkomröstningar i frågor som är av extra stor vikt, så som flyktingmottagande och moskébyggen
✔  Införa möjligheten att lämna in e-petitioner för samtliga kommuninvånare
✔  Slopa all form av kvotering och annan diskriminering i samband med tjänstetillsättning
✔  Inrätta en årlig demokratidag, aktivt upplysa kommuninvånarna om demokratin och dess innebörd samt följa upp handlingsplanen mot politiskt våld och hot
✔  Förhindra att skattemedel går till projekt eller organisationer som verkar emot demokratins grunder och värden